Onderwijsverloedering en allochtone taalachterstand: hoe links kansarmoede promoot

allochtoneklasBegin dit jaar trok een zekere Erik Moonen, docent aan de universiteit Hasselt, aan de alarmbel: “Als we zo voortdoen, is binnen vijf jaar een kwart van de jongeren niet meer in staat de krant te lezen”, klonk het. Een maand eerder waren de desastreuze resultaten in de pers gekomen van een wereldwijd onderzoek rond leesvaardigheid, waaruit bleek dat Vlaamse leerlingen ondermaats presteren voor begrijpend lezen.
Snel daarna begon het ook te dagen bij een gerespecteerde onderwijsexpert, die mee aan de wieg had gestaan van de hervormingen: mea culpa, ‘we zijn misschien te naief geweest” (De Morgen, 26/1/2018). Niet goed bezig jongens, Vlaanderen wordt, als we zo voortboeren, een Europese ontwikkelingsregio.
De negatieve spiraal inzake (niet)begrijpend lezen heeft inderdaad te maken met de globale kwaliteitsdaling van het onderwijs, een verschijnsel dat op het conto van de ’68-mentaliteit mag geschreven worden (“geef iedereen een diploma, leg de lat desnoods lager”).

Maar Vlaanderen en België zijn ook de trieste koplopers inzake taalachterstand bij allochtonen. En daar ligt het kalf steeds meer gebonden: momenteel spreekt één op de zes kinderen in het Vlaamse lager en middelbaar onderwijs thuis een andere taal, en dat neemt nog toe. Er wordt veel gesproken over inburgering, maar dat integratie gedragen wordt door kennis van de landstaal (en liefst op een hoger niveau dan de weg kunnen vragen), daar bestaat grote schroom over. Speciaal vanuit linkse hoek wordt die stelling afgeremd. Zo bestond Raymonda Verdyck, de grote dame van het Gemeenschapsonderwijs, het om voor te stellen van het Nederlands als voertaal in de klas gewoon af te schaffen, zogezegd om kinderen van allochtone komaf niet te discrimineren.

Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld: dit bevordert segregatie en zadelt allochtone kinderen op met een handicap om later een volwaardige job te vinden. En laat dat nu het perverse van de zogenaamd links-progressieve visie op multicultuur zijn: ze bevordert achterstand, waardoor de subcultuur van laaggeschoolden, werklozen en sociaal kwetsbaren alleen maar groter wordt. Dat zijn namelijk allemaal potentieel socialistische stemmen, hoopt men daar toch in stilte. Bij links zijn ze blijkbaar aan de wanhoopsstrategie toe van mensen aan zich te binden door hen afhankelijk te maken en klein te houden. U denkt dat ik spoken zie? Lees dan vooral verder.

Kaars en bril
Op de Knack-webstek van gisteren, 1 maart, verscheen een open brief van een groep lieden die beweren in naam van het Vermeylenfonds te spreken. Dat is de socialistische cultuur(!)-vereniging, het equivalent van het katholieke Davidsfonds en het liberale Willemsfonds. Een overblijfsel van het zuilentijdperk, maar soit.
Wat orakelen deze linkse intellectuelen, waaronder Ico Maly (KifKif), ABVV-bons Caroline Copers en een rist VUB-personeel? Dat een goede kennis van het Nederlands bij nieuwkomers (over het bekakte niveau bij 2de- en 3-de generatieallochtonen spreken ze zelfs niet) helemaal niet nodig” is, “onrealistisch”, en “een middel tot uitsluiting”, ja, u leest het goed.
Terwijl bovenstaande internationale studie Vlaanderen en België dus aanwijst als sterkste dalers inzake het onderwijs in het lager en middelbaar. Uit PISA-onderzoeken blijkt anderzijds ook dat bij ons, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland (dat beduidend beter scoort), de allochtone anderstaligheid een heikel punt blijft en zelfs toeneemt.
Voor de academische ondertekenaars van hoger genoemde cultuursocialistische newspeak is het blijkbaar te ver gezocht om in te zien dat één plus één twee oplevert. Zijn ze zelf slachtoffer van de onderwijsnivellering? Je zou het denken. In dat geval kan men er nog compassie mee hebben.

In het andere geval,horresco referens,- als dit een linkse strategie is om de samenleving te verdelen in mondigen en onmondigen, waarbij links zich dan wel zal ontfermen over de tweede categorie, moeten we spreken van pervers politiek overlevingsgedrag, en zal ooit iemand uit die groep wel eens in De Morgen een mea culpa laten horen. Of niet.
Er bestaat leerachterstand, naast onwil om te leren, toepassing van het bekende Vlaamse spreekwoord “Wat baten kaars en bril…”. Houston, we have a problem. Wordt vervolgd.

 

Op 13 maart geef ik in Leuven de aftrap voor mijn lezing “Mei ’68 – Vijftig jaar later”, waarin o.m. de nivellering van het onderwijs aan bod komt. Daarna nog op een twintigtal locaties in Vlaanderen. U kan ook nog steeds een lezing boeken.
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

60 reacties op Onderwijsverloedering en allochtone taalachterstand: hoe links kansarmoede promoot

 1. Christel Van den Maegdenbergh zegt:

  Hmm ja, eigenlijk is het niet zo verwonderlijk. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen ik aan de unief zat, waren er al buitenlandse studenten, die onze taal niet beheersten. Ze mochten examens afleggen in het Engels. Op kot kwamen er regelmatig Erasmusstudenten uit verschillende (voornamelijk Europese) landen en met hen communiceerde ik dan schriftelijk in het Engels of Frans. Ik ontmoette zelfs eens een dove Amerikaan, die een tolk ASL bij zich had. De tolk vertaalde de lessen naar Amerikaanse gebarentaal! Ik was toen wel afgunstig omdat hij wel toegang had tot de lessen en ik daarentegen mezelf moest behelpen met nota’s van mijn medestudenten. In mijn kennissenkring zijn er wel meer dove doctorandi, die in het buitenland hun thesis mochten verdedigen in gebarentaal. Duotolken vertaalden hun gebaren naar het Engels.
  In bedrijven wordt er ook steeds meer in het Engels gesproken. Naast mij wonen Amerikanen, ook ze kennen geen Nederlands. En Indiërs, die in riante villa’s in Wilrijk wonen, spreken ook geen Nederlands, waarom zouden ze? In de diamantsector is Engels de voertaal.
  En in het flatgebouw rechts van mij hokken Polen samen. Ze verrichten zwaar, vuil werk in de bouwsector. De Vlamingen willen dit niet (meer) doen. Al was ik wel verrast toen ik een van hen aansprak om de nummerplaat van mijn auto vast te maken, hij in het Nederlands antwoordde.
  De schrijvers (die hoofdzakelijk uit universitaire kringen komen) van die open brief doelden allicht op deze mensen. Dat allochtone jongeren slecht scoren in het onderwijs, is een andere koek.

 2. Eric zegt:

  Ach, wat zijn we met het Nederlands beheersende drugstrafikanten en islamterroristen? De meeste relschoppers, criminelen en terroristen in Brussel spreken prima Frans, en er zijn genoeg extremisten die het Nederlands goed beheersen. Vaak zijn het de vrouwen met hoofddoeken en sterk islamitische gedachten die zich via hun technische intelligentie en hun talenknobbel het best integreren om op die wijze van binnenuit het westerse systeem kapot te maken. Denkt Sanctorum nu echt dat moslims die het Nederlands prima beheersen beter bekwaam zijn om de westerse waarden te omarmen en van de islamitische ideologie afstand te nemen? Het één heeft niks met het ander te maken. Vreemd genoeg vervoegt hij met dat naïef gehamer op taalachterstand bij allochtonen de NVA-dogmatici die daar eveneens steeds de nadruk op leggen.
  Nee, de kennis van onze taal is misschien wel een voorwaarde tot integratie, maar ze is er geen bewijs van en ze dient in vele gevallen slechts om zand in de ogen van autochtone naïevelingen te strooien. Wie niet naar de onderliggende elementen zoekt die de gedachtewereld van al deze vreemdelingen uitmaken is eraan voor de moeite. Hij of zij zal wat in West-Europa gebeurt en zal gebeuren nooit kunnen begrijpen.

  • Hans Becu zegt:

   Maar man toch. Het is net de zwakke culturele indentiteit van de Vlaming gekoppeld aan de ziekelijke anti-identaire en dus anti-Vlaamse standpunten van de linkse elite, met zware invloed op o.m. het onderwijs, die geleid hebben tot segregatie, met als gevolg de onsmiskenbare sociaal-economisch achterstand van migranten. De linkerzijde heeft die achterstand altijd toegeschreven aan het zgn, structurele racisme bij de Vlaming : puur en schandelijk autoracisme. Natuurlijk zijn de problemen met de Islam daarmee niet opgelost, maar als je niet eens met ze kan praten is het natuurlijk helemaal hopeloos. Taal is je venster op de wereld, en een gemeenschappelijke taal is een vorm van sociale cohesie. U heeft het aldoor over hoe gevaarlijk die Islam wel is, maar ik hoor U nooit over mogelijke oplossingen. Praten of burgeroorlog ? Als je in goed Nederlands een streep in het zand kan trekken die door goed Nederlands sprekende Moslims met de nodige nuance kan begrepen worden is dat misschien het begin van een oplossing : het acceptabel maken van kritiek op de Islam. Het probleem is dat er door schandelijk links nooit een streep in het zand getrokken werd, waardoor extremisten vrij spel kregen. De frustratie over de sociaal economische achterstand en de segregatie die leide tot volstrekte isolatie annex intellectuele inteelt in de Moslimgemeenschap deden de rest.

   • Eric zegt:

    Wat ik zeg is dat het werken op de taalachterstand bij moslims werken aan de oppervlakte en in de marge is. Je snijdt geen kanker weg door wat stukjes huid weg te schrapen. En indien u echt gelooft dat Nederlands sprekende moslims van hun agressief geloof zullen afvallen omdat u of wie dan ook hen via het Nederlands tot inzicht zal kunnen brengen bent u ontroerend naïef. Integendeel, door hen Nederlands aan te leren geeft u hen de tools om dieper in het westers politiek, justitieel en sociaal systeem binnen te dringen en het te ondermijnen. Dan doen momenteel heel veel zogenaamd geïntegreerde moslims. Ooit heeft een verlichte Marokkaan me smalend gezegd dat een geïntegreerde moslim een integrist is, dus veel gevaarlijker dan een analfabete moslim. In hun onbewuste naïviteit geven NVA’ers en alle andere goedmenende integratie-propagandisten aan moslims de mogelijkheid hun mars door de instellingen verder te zetten, optimaal gebruik te maken van de westerse rechtspraak om die rechtspraak op sharialeest te schoeien etc.
    Welke mijn oplossingen zijn, vraagt u? Zeer eenvoudig: verwijdering van alle moslims uit West-Europa, desnoods manu militari. Ze horen hier niet, net zoals westerlingen niet in de Arabische wereld thuishoren. Ik ben voor een strikte scheiding van de twee werelden, enkel op die wijze kunnen burgeroorlogen en meer haat op ons continent voorkomen worden. Om de moslims een zetje te geven zou ik een discriminatiebeleid invoeren, een aanmoediging dus om te vertrekken. De islamwereld is groot genoeg, ze hebben in West-Europa niks te zoeken. Zo Karel Martel (732), Ferdinand en Isabella (1492), Keizer Ferdinand I (1529) en Jan Sobieski III (1683) de mond vol hadden gehad over taalachterstand en integratie was West-Europa al lang aan de islam onderworpen geweest en had de unieke westerse beschaving zich nooit kunnen ontplooien.
    ‘Alles wat bestaat verdient dat het vergaat,’ schreef Goethe ooit. Maar ik vind dat de westerse beschaving nog veel te jong is om zich nu al aan haar meedogenloze doodsvijand over te geven (en zich erdoor te laten vernietigen).

   • aghasee zegt:

    HB: “Als je in goed Nederlands een streep in het zand kan trekken die door goed Nederlands sprekende Moslims met de nodige nuance kan begrepen worden is dat misschien het begin van een oplossing : het acceptabel maken van kritiek op de Islam.”

    Onzin. Jij dúrft die streep persoonlijk zelfs niet trekken, want dan ga jij binnen de twee maanden Theo van Gogh achterna.

    Met moeslims valt niet te onderhandelen. N.I.E.T.
    Hun ideologie -die terzijde niet te onderscheiden is van het nazisme- laat geen enkele kritiek toe. Als je dat nú nog steeds niet door hebt moet je dringend vanonder je steen vandaan komen.
    Eric heeft in deze overschot van gelijk dat de Nederlandse taal erin stampen niet hetzelfde is als de verderfelijke islamdoctrine eruit stampen.

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    Becu, in zekere zin heeft Eric gelijk. Een taal van de meerderheid beheersen geeft geen garantie tot ‘integratie’, zeker niet als je de cultuur van diezelfde meerderheid afwijst. Gelooft u echt dat moslims kritiek op de islam accepteren? Ze leven in een totaal andere cultuur dan u, ook al spreken ze perfect uw taal. Stel dat u voor uw werk naar India moet verhuizen, gaat u dan naast het beheersen van de landstaal ook nog in hun patriarchale cultuur met het kastensysteem ‘integreren’? Zou u het accepteren als ze kritiek uiten op uw westerse leefstijl of als ze de instructies van uw echtgenote weigeren te volgen, omdat ze maar een ‘vrouw’ is?
    Denk maar eens aan de rechtszaak omtrent de hoofddoeken. De ouders wisten heel goed dat er een hoofddoekenverbod was op de school, waar hun dochters liepen en toch stapten ze naar de rechter. Ze kennen dus het westerse rechtssysteem en maken er behendig gebruik van om de wetten naar hun hand te zetten. Van perfecte integratie gesproken!

  • Van Linden Danny zegt:

   Eric heeft in deze 100% gelijk! Al diegenen die denken dat je de Islam kunt veranderen heeft ongelijk, natuurlijk kun je een aantal moslims ‘losweken’ uit hun geloof, maar de grote meerderheid zal trouw blijven aan die dogmatische religie, door groepsdruk, angst of gewoon door hun zogenaamd superioriteitsgevoel. En ondertussen tikt de klok rustig verder in hun voordeel (ze maken veel meer kinderen) hoeveel keer moet het eigenlijk nog herhaald worden? Boumediënne, Khadaffi, Erdogan, Khomeini en zovele andere grote en minder grote moslimleiders hebben het al duizendmaal gezegd…”Het zal via de vrouwenschoot zijn dat we het Westen veroveren” en daar gaat een perfecte kennis van het Nederlands, Frans of Engels niets aan veranderen, integendeel. Sinds de opkomst van IS heb ik al herhaaldelijk gezegd (op fb, of tegen vrienden) dat IS het probleem niet is/was, dat konden we militair wel aan, maar de ‘stille islam’ namelijk de gezinshereniging en het huwen van moslims onder elkaar…DAT brengt hun op termijn aan de macht, en tijd hebben ze….

  • Ines zegt:

   En U was ooit leerkracht? Ik hoop van harte dat u nooit allochtone leerlingen moest beoordelen. U hebt echt hulp nodig.

   • Hans Becu zegt:

    Deze reactie illustreert perfect wat er loos is. Kritiek op Allochtonen ? U bent gestoord. Deden ze in de USSR onzaliger gedachtenis ook met zij die dogma’s in vraag durfden te stellen. Orwelliaans links wordt echt gevaarlijk. Roze mutsen, negers en zwarte pieten. U beseft zelfs niet eens meer dat De Morgen ooit geprobeerd heeft het woord “allochtoon” te schrappen…Trump is misschien gevaarlijk, maar een links liberaal zoals Justin Trudeau die mensen terechtwijst omdat ze het woord MANkind gebruiken en dat zouden moeten vervangen door PEOPLEkind zijn dat evenzeer. En het allergevaarlijkst zijn zij die anderen verwijten de feiten te benoemen, en dat liefst nog zouden verhinderen ook. Vraag maar aan Pim Fortuyn zaliger. En aan de talloze leerkrachten die dagelijks hetzelfde ondervinden als wat hier aangeklaagd wordt, maar zich niet eens durven uitspreken. Ik lees vandaag in de krant dat in België 8000 meisjes gevaar lopen besneden te worden. Ik hoor vanalles, veel over preventie en voorlichting, maar nooit dat deze schande essentieel het gevolg is van ongecontroleerde migratie, en dat we op die door migranten veroorzaakte mistoestanden binnen ons bestaand cultureel en rechtssysteem nauwelijks vat hebben. Dus vooral geen kritiek op allochtonen die zulke dingen doen Ines. U heeft hulp nodig.

   • Ines zegt:

    Bent U weer van alles door elkaar aan het klutsen. Ik vind het niet normaal dat iemand die over deportaties praat en zulke extreme opvattingen heeft ooit mss dezelfde mensen waar hij zo denigrerend over praat, in een schoolse context moest beoordelen. Kom dat tegen als kind met buitenlandse roots, dan ben je echt gesjost. Dus hoe nederlandskundig en zelfbedruipend die studenten ook worden, het zal nooit goed genoeg zijn voor sujetten als Eric. I rest my case.

   • Eric zegt:

    Beste Ines, maakt u zich maar geen zorgen om uw knuffelallochtoontjes, als leerkracht heb ik ze niet gediscrimineerd. Ten eerste omdat ik hen niet kon discrimineren want ik stond voor klassen die louter uit allochtonen bestonden en je kan toch niet iedereen buizen, nietwaar? Ik was erg objectief, dus de gedragsgestoorden en zij die tijdens de examens de eindtermen niet haalden vielen eraf, zoals dat normaliter gaat. Veel van wat ik schrijf heb ik uit ervaring gedurende die jaren. Hoofddoekmeisjes zijn vaak intelligent en lief, dus persoonlijk had ik geen enkel probleem met hen. En over hun geloof kan je beter als leerkracht niet beginnen want dan jaag je de halve school tegen je in het harnas. Ik kende leerkrachten en zelfs een schooldirecteur die tegenover leerlingen met een mes in hun handen kwamen te staan, ik kende een leerkracht met een zwarte band judo, een zeer evenwichtig iemand, over wie ik jaren later hoorde dat hij in de psychiatrie opgenomen was (en hij was niet de enige). de school plooide zich volledig naar de islamitische agenda van haar leerlingen, westerse waarden werden niet doorgegeven, de directie wist wie er in de zware criminaliteit zat maar die gegevens kwamen niet bij de politie terecht uit angst voor represailles vanuit de gemeenschap. Ik kan u verzekeren dat ik in het hol van de leeuw heb gezeten en dat ik er met een massa uit ervaringen opgedane kennis ben uitgekomen: kennis omtrent de religieuze ideologie, maar vooral kennis omtrent de vrijwillige dhimmitude die de houding van de meeste schooldirecties en leerkrachten in migrantenscholen bepaalt. Er hoeft mij dus ook niemand te vertellen wat en hoe ik moet denken. Intellectueel ben ik inderdaad voor deportatie (in deze context helemaal geen vies woord vermits daarin onze enige kans op redding ligt), in mijn persoonlijk leven heb ik nog nooit een moslim kwaad gedaan, al was het maar uit zelfbescherming en omdat ik weet dat moslims, net als wij, vanuit hun cultureel opgelegd denkkader handelen. Zij zijn werktuigen van hun geloof, een geloof gesticht door een rovende, moordende, verkrachtende, pedofiele profeet. Ze hebben dus ook geen enkele voeling met onze beschaving, die zeer veel rechten impliceert dankzij dewelke u dagelijks uw ding kan doen en niet wordt opgesloten of vermoord. Dat zij hun beschaving verdedigen, aanprijzen en willen uitbreiden over de ganse wereld kan ik zelfs accepteren, misschien is dat normaal, maar dat er miljoenen, die tot onze beschaving behoren, de moslims alle rechten en faciliteiten willen bieden om hun onverdraagzame islamitische waanideeën te grondvesten en in realiteit om te zetten… dat vind ik verachtelijk.

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Ines; ik stel mij serieuze vragen bij uw tussenkomst.
    U maakt zich schijnbaar zorgen over achteruitstelling door onkreukbaren bij kinderen van inwijkelingen. Is die vraag dan nooit bij U opgekomen om diezelfde zorgen te uiten als het over kinderen van onze Aboriginals gaat? Ik vind dit wel bevreemdend hoor.
    Dezelfde mensen die U verdenkt heb je dus steeds in het verleden als onkreukbaar beschouwd. Wel laat mij toe dan van te zeggen dat er steeds achteruitstelling geweest is en dat politieke gezindheid een belangrijke rol speelt als er belangrijke diploma’s uitgereikt worden. En mondelinge examens zijn en blijven er omdat ze manipulatie toe laten. Aan een hele klas dezelfde vragen stellen op hetzelfde ogenblik kan dus niet want U stelde er voorheen nooit vragen over.
    Sanctorum had het in zijn betoog over het feit dat onze jeugd niet meer begrijpend kan lezen. Wel dat klopt volledig met mijn bevindingen. Stuur onze jeugd naar een wervingsexamen dat handelt over een “Samenvatting en bespreking van een gesproken betoog” en je zal vaststellen dat 90 % niet bekwaam zijn om de essentie van een betoog te begrijpen. Sanctorum laat uitschijnen dat de neergang van ons onderwijs zou te maken hebben met een gebrekkige taalvaardigheid van kinderen van inwijkelingen.
    Dat is maar gedeeltelijk waarheid. De verloedering is vooral te wijten aan het feit dat iedereen een diploma moet halen. De eisen worden naar beneden afgerond.
    Een leraar die de vereiste kennis eist is en wordt een slechte leraar binnen het systeem genoemd. Klassen moeten een vereist aantal leerlingen behouden.
    En daar zit de voornaamste reden van de teloorgang van ons onderwijs.
    Leerlingen in klassen die er zitten omdat ze moeten en er alleen verblijven tegen hun goesting om hun broek te verslijten is ook een ondergeschikt bijkomend verschijnsel.
    Het zal er dus niet op beteren.
    Ik prijs mij gelukkig dat ik geen leraar ben.
    Zoals het heden loopt is dikwijls burn-out en ontmoediging het eindresultaat bij geëngageerde leerkrachten. En degenen die meer kans lopen om te kunnen blijven zijn dikwijls dezen die geen engagement meer opbrengen.
    Mijn visie is misschien wel hard maar ik pretendeer dat ze eerlijk is. Dus juist.

   • Ines zegt:

    Mr.VanHoovels : er zit veel zinnigs in uw reactie, ik heb zelf kinderen in het middelbaar en aan de unief maar ik zie het allemaal niet zo somber in. Wel zijn er in de laatste 10 jaar zeer snelle en ingrijpende digitale veranderingen geweest voor leerlingen en leerkrachten die mensen die geen link(meer) hebben met het onderwijs niet schijnen te zien. Onze kinderen zijn niet dommer geworden maar zijn nu meer ingepalmd door een beeldcultuur i.p.v.een leescultuur. De scholen zijn de digitalisering ingestapt ten koste van iets: het ouderwets memoriseren en boeken lezen. Ten tweede is er de enorme administratieve druk op leerkrachten die maakt dat ze zo in beslag zijn genomen door allelei randactiviteiten waardoor ze minder tijd en energie kunnen spenderen aan het lesgeven zelf. Ten derde is er inderdaad de maatschappelijke realiteit van een heleboel kinderen met een andere thuistaal hebben en ouders die soms het belang onderschatten van een diploma maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. Maar in mijn ervaring willen de meeste allochtone ouders even graag dat hun kroost succesvol is op school, alleen de weg ernaartoe is vaak bezaaid met drempels. En ten vierde: de epidemische omvang van burn-outs en aanverwanten waarvoor ik eerlijk gezegd niet zo direct een oplossing zie.

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Ines; dat er iets fout loopt is een feit.
    Maar U draait evenals de rest mee rond de pot.
    Politiekers zijn rotzakken die een systeem ondersteunen van ons kent ons.
    Maar van leerkrachten maken jullie zonder uitzondering onkreukbaren.
    Die bezitten dus de menselijke roofzucht en kruiperij niet. Al de rest wel dus.
    Of er wordt liefst over dit facet gezwegen.
    Voor mij hoeft het ook niet hoor.
    Maar aan meningen verkondigen die soms wel essenties omzeilen doe ik niet mee.
    Verloren zaak bij voorbaat. Een huis berust op fundaties. Over de kwaliteit van de rolluiken begin ik niet. Verloren zaak bij voorbaat. Zulke discussies zullen nooit een oplossing geven. Dan ga ik liever in mijn zetel zitten.
    Een kuisvrouw moet een vergelijkend examen doen. Snap je?

 3. bertie zegt:

  Het Agentschap voor Inburgering en Integratie (dat actueel beheerd wordt door N-VA) blijft dweilen met de kraan open, zolang de (federale) wetgeving niet verandert, die stelt:
  “Je moet kennis van een van de drie landstalen bewijzen. Je mag vrij kiezen welke landstaal. Het moet niet noodzakelijk gaan om de taal van je hoofdverblijfplaats.”
  En dan maar met veel goede moed en vooral tegen beter weten in, peperdure cursussen Nederlands organiseren. Natuurlijk op kosten van de gemeenschap, dat is uiteraard vanzelfsprekend, alhoewel dat laatste een zuivere contradictie is in deze materie.

  Terwijl niemand eigenlijk weet hoe het wettelijk moet:
  “Het is op dit moment niet duidelijk welke documenten aanvaard kunnen worden als bewijs van ‘het gevolgd hebben van een inburgeringscursus’. Een attest van inburgering moet in elk geval aanvaard worden. Of ook een attest van eerder verworven competenties (EVC) of andere documenten aanvaard kunnen worden, moet nog door de beleidsverantwoordelijken bepaald worden. Op dit moment verschillen de praktijken.”
  (Citaat van hun eigen website!)

  Een rechtstreeks gevolg van dit wanbeleid is dat naast de onleesbare hiërogliefen op uitstalramen de rest van de verplichte wettelijke vermeldingen in het piepklein Frans worden weergegeven.
  In omtrent alle nachtwinkels in Vlaanderen.
  In schrille tegenstelling tot omtrent alle Chinese restaurants.
  Er is nog véél werk aan de nachtwinkel, ’s morgens, ’s middags én ’s avonds.

  • aghasee zegt:

   “Terwijl niemand eigenlijk weet hoe het wettelijk moet…”
   Gelooft u echt nog in ‘de wet’?
   Ach, indien het beoogde effect van eender welke wet de politici niet aanstaat, dan herschrijven ze die wet eenvoudigweg à la tête du client; zijnde zichzelf.
   Kijk naar wat er zich op dit ogenblik afspeelt in Nederland met de Wet Raadgevend Referendum: het Oekraïne-resultaat was niet echt naar de opperbazen genre De Klucht en Verafstoodt hun zin, dus laat *.nl maar even dat raadgevend (!) referendum onder de mat vegen.
   Burgers en inspraak. Komt nooit goed. Ze ‘snappen’ het niet.

 4. hans BECU zegt:

  Eric,
  De Moslims manu militari verwijderen is totaal onrealistisch. Verder is vlekkeloos NL een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde, dat staat er, christel vdm, die nooit leest wat ik schrijf. Maar het is niet alleen de taal waarmee migranten met autochtonen communiceren, maar ook de lingua franca van de verschillende migrantengroepen onderling. Verder ben ik volledig voorstander van een migratiestop en zeer strenge selectiecriteria voor nieuwkomers, en zeker voorstander om komaf te maken met dat hemeltergend gepamper. Maar je zal toch met ze moeten praten, en dat kan niet als die mensen de Nederlandse cultuurtaal (en niet armoedig gebroebel) grondig beheersen. Nogmaals : taal is een venster op de wereld, en beïnvloedt fundamenteel de zeer sterk cultureel gebonden kijk op de dingen. Humor is een mooi voorbeeld : hoeveel in Belgie geboren “migranten” kunnen er lachen om pakweg Wim Helsen, of Geert Hoste ? Ik vrees dat de resultaten desastreus zijn, mocht je het meten.

  • aghasee zegt:

   Nogmaals, HB, Geert Hoste IS.NIET.GRAPPIG.

   • hans BECU zegt:

    u ook niet.

   • aghasee zegt:

    Ik pretendeer ook helemaal niet dat ik grappig zou zijn, mijn beste HB.
    Geert Hoste doet dat wel.
    Dat u Geert Hoste wél grappig blijkt te vinden, zegt meer over u dan over de man zelf.

  • Eric zegt:

   Ja, sorry, met Hoste kan ik ook niet lachen, al ben ik geen migrant. Als lachen met Hoste een maatstaf is om te bepalen of iemand al dan niet ingeburgerd is, dan kan ik beter naar de Balearen verhuizen. Nee, mijnheer Becu, moslims die ingeburgerd zijn kunnen dat slechts bewijzen door uitdrukkelijk een deel van de koran als onaanvaardbaar af te wijzen. En hoeveel zullen er dat (durven) doen, denkt u?

   • Hans Becu zegt:

    Maar jongens toch, hoste is een voorbeeld. Wie zegt er dat ik hem grappig vind, en als ik dat al zou vinden, doet het niks terzake. Ik zal Hoste in mijn casus dan vervangen door een andere komiek, U mag kiezen welke. En mensen moeten niks afzweren, ze moeten evolueren, stilzwijgend. Dat is het essentiele verschil tss. u en mij. Forceer de zaken niet, en laat de tanker langzaam keren onder permanente druk, onafgebroken en consequent, maar zonder bruuskeren wat alleen maar leidt tot confrontatie wegens voor de betrokkene onverteerbaar gezichtsverlies. Pragmatiek noem ik dat. En voortschrijdend inzicht. Of taktiek.

 5. Marc Schoeters zegt:

  Als leerkracht Nederlands voor anderstaligen zit ik met mijn neus heel dicht op de feiten. En die feiten laten een heel triest beeld zien. Het is vechten tegen de bierkaai. Jaar na jaar zie ik met lede ogen hoe de taalbeheersing van het Nederlands bij “afgestudeerde” cursisten daalt. Wie twintig jaar geleden drie jaar Nederlands had gevolgd, sprak de taal bijna perfect. Nu zitten in het derde jaar cursisten die zelfs geen eenvoudige zin in de onvoltooid tegenwoordige tijd foutloos kunnen zeggen. Hoe die dan in hemelsnaam in dat derde jaar zijn beland? Joost en de “onderwijsvernieuwers” mogen het weten. Het is iets met “lat” en “laag”. Bovendien wordt het aangeleerde Nederlands bijna uitsluitend vernauwd tot een pragmatisch-functionele gebruikstaal. Een armzalig instrument om een huis of werk te vinden, om zich aan een overheidsloket min of meer begrijpbaar te maken, of om de regeltjes van de sociale zekerheid te doorgronden. Maar van het Nederlands als rijke cultuurtaal, als middel tot kritisch denken, als taal van de verleiding, erotiek en poëzie – geen spoor! De huidige cursussen Nederlands voor anderstaligen zijn gewoon “veredelde” Berlitz-taalgidsjes – en dan nog van bedroevende kwaliteit ook. Maar mijn klaagzang is nog niet ten einde. Ik heb helaas nog slechter nieuws. De onvoldoende beheersing van het Nederlands bij de eerste en tweede generatie allochtonen valt in het niet bij de toekomstige ontwikkelingen. Het wordt nog erger – veel erger. Johan Sanctorum gaat er namelijk van uit dat het Nederlands altijd de dominante cultuurtaal in Vlaanderen zal blijven. Think again! Nu al is kennis van het Nederlands overbodig voor sommige bevolkingsgroepen. Wie Arabisch (of Berbers) of Turks spreekt kan in steden als Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel perfect functioneren. Hij vindt er winkels waar men hem in de eigen taal bedient, huisbazen en werkgevers die zijn taal spreken, satelliet-tv en internet exclusief op het land van herkomst gericht. Volledig parallelle samenlevingen – soms zelfs bijna volledige wijken – naast de (voorlopig nog) dominante Nederlandstalige maatschappij. Contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen gebeuren vaker in het Engels of het Frans dan in het Nederlands. Er is eigenlijk nog maar één probleempje: het onderwijs, dat nog steeds bijna exclusief Nederlandstalig is – en dus met een voertaal die voor leerlingen die Arabisch, Berbers of Turks spreken meer en meer als overbodig en irrelevant wordt weggewuifd. Het gevoel dat kennis van het Nederlands in feite niet meer zo belangrijk is, wordt nog versterkt door “multiculturele” pedagogen, “groenlinkse” politici, en andere oikofoben. De tijd dat niet alleen op de universiteit maar in geheel het onderwijs andere talen de rol van het Nederlands gaan overnemen – desnoods door het oprichten van een parallel scholencircuit – is niet meer veraf. In de Vlaamse centrumsteden zal rond 2040 het Nederlands als dominante voertaal geen grote rol meer spelen. Ik kan dat als warme minnaar van het Nederlands natuurlijk betreuren. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Ook het Latijn heeft in Europa het onderspit moeten delven. Wat dat betreft zal de 21ste eeuw – zeker voor West-Europa – even ingrijpend en wereldschokkend zijn als de zesde eeuw. Ik laat het niet meer aan mijn hart komen. Après moi le déluge. De kiezers die in meerderheid nog altijd voor de politiek correcte consensus stemmen hebben het zelf gezocht. Hun kinderen en kleinkinderen zullen in een “hellhole” belanden.

  • Hans Becu zegt:

   Er is zeker een probleem, maar doemdenken lost niks op. Er moet wel komaf gemaakt worden met de linkse ant-racisme en anti-discriminatie industrie, die voor veel ellende verantwoordelijk is. Volkomen eens daarmee. Het moet veel strenger en consequenter onder het motto : geen Vlaams geen centen,zodat NLonkundigen hier niet kunnen overleven. Weloverwogen discriminatie dus. En zoals in Denemarken zullen we wettelijk de gettovorming in de steden moeten bestrijden. Maar in een ding vergist u zich. De migratie is een sterk gedifferentieerd. Velen zien “migranten” of “moslims” als een homogene groep, en dat is totaal onjuist. Daar ligt een belangrijke kans : verdeel en heers op een subtiele wijze, en vermijd absoluut upfront confrontatie, waardoor je net riskeert dat migranten toch blok gaan vormen tegen de autochtonen. En pas het het oude Vlaamse spreekwoord toe : omwille van het smeer, likt de kat de kandeleer. De maatschappelijke sleutelposities zijn nog altijd in autochtone handen. Gebruik die macht, en net daartoe moet links bestreden worden, want net zij willen die machtspositie afbouwen.

 6. Hans Becu zegt:

  Ines. Deportatie is niet realistisch, maar Eric heeft wel een punt als bij stelt dat mensen die alles verwerpen wat voor onze samenleving elementair en essentieel is hier niet thuishoren. Daarom kwam ik ook met de vrouwenbesnijdenis : die mensen horen hier niet thuis omdat hun gedrag onmogelijk te beteugelen is binnen ons rechtssysteem. Wil je dit cultureel gedrag onder controle houden dat gaat alles op de schop : privacy, vrijheid van de ouders, zelfbeschikkingsrecht. Dus moet je de rechtsstaat afschaffen als je de kwalijke gevolgen van ongecontroleerde massamigratie wil beteugelen. Waarbij het nog de vraag is of je ueberhaupt in staat bent om totaal onaangepast cultureel gedrag met rechtsmiddelen te bestrijden. Ik vrees het ergste. Maar wat me het meeste stoort is dat de feministen voor vrouwenbesnijdenis bescheiden protesteren, maar de grote middelen blijkbaar enkel reserveren voor Bart De Pauw en Trump de pussy grabber. Dat v

  • Van Linden Danny zegt:

   Hans, je bent niet voor deporteren zeg je? Misschien moeten we het dan ‘repatriëren’ noemen… Serieus, wat verder zeg je “als we gaan deporteren zoeken we de confrontatie” en nog wat verder “liever ergernis over halal en hoofddoekjes dan een burgeroorlog”. Luister, nu zitten we met ongeveer 8% moslims, hoeveel gaan er dat binnen nog eens 50 jaar zijn? Tegen dan zijn het allang geen ‘ergernissen’ meer, dus laat ons aan onze kinderen en kleinkinderen denken die in een wereld moeten opgroeien die ver staat van diegene die wij gekend hebben. Nu kan het nog, en daar moet geen bloed voor vloeien, gewoon die mensen die hier al jaren geen job hebben, of zij die hier de wet overtreden terug naar hun landen van herkomst repatriëren, dat vergt enkel politieke moed!!! Trouwens in 1962 ging het er heel wat harder aan toe in Algerije, toen moesten 1 miljoen Fransen onmiddellijk Algerije verlaten of ze werden uitgemoord (de zogenaamde ‘Pied Noirs’, die al meer dan 100 jaar in Algerije woonden) in hun kielzog volgden tienduizenden ‘harki’s’ (Algerijnse collaborateurs met de Fransen tijdens de Algerijnse burgeroorlog) en hoeveel last hebben ze nu in Frankrijk met zowel die nazaten van de Harki’s en tal van andere nieuwkomers??!! Om maar te zeggen, sentimentaliteit heeft in deze geen plaats, de Europese regeringen moeten drastischer optreden of ons continent gaat verloren aan de steeds meer oprukkende islam…

   • Kadir zegt:

    Je wereldbeeld is gedeformeerd. Uitblutsen maar! Je woont zeker in Vlaanderen?

   • Hans Becu zegt:

    Ik vind de Islam een gevaarlijke, want achterlijke en mysogine godsdienst, maar ik denk niet deportaties en burgeroorlogen al iets opgelost hebben. We zullen de Kadirs van deze wereld maar laten zeveren zeker ?

   • Eric zegt:

    Nee, laat de zaak maar verder rotten, mijnheer Becu. Laten we begrippen als ‘deporteren’ en ‘discrimineren’ maar op dezelfde hoop gooien als ‘burgeroorlog’ en ‘uitroeiing’. U heeft mijnheer Van Linden en mij echt niet begrepen. En als ik u lees weet ik: met de NVA komen we nergens. Eigenlijk bent u een vermoeide humanist, net als al die zogenaamde democraten van links tot centrum-rechts (en soms zelfs wat voor uiterst rechts moet doorgaan). Ze willen geen humanist meer genoemd worden, ze willen wel wat in de marge aanmodderen, maar echt harde knopen doorhakken, nee, dat durven ze niet.

   • Paul Vanhoovels zegt:

    Een mens wordt slimmer met de dag. Zojuist weer iets gelezen waar ikzelf al jaren moeite mee had om het uit te drukken. De illustere schrijver is Edmond Burke.
    Hij beweerde het volgende : “Het enige dat nodig is om het kwade te laten zegevieren, is dat fatsoenlijke menselijke wezens er niets tegen ondernemen. ”

    Toegevoegd door mijzelf nu.
    En het kwade ook niet willen zien en er over nadenken.
    Als voorbeeld vermeld ik hier de omerta. Die veroorzaakte reeds jaren lang de graaicultuur en hield ze in stand.
    Iets om over na te denken dus.

 7. Kadir zegt:

  In feite doen de pedagogen niks anders dan de moderniteit een handje helpen, maar elke medaille heeft een keerzijde, zo ook de moderniteit… Daarom zou er naast het onderwijs onder de jeugd meer verenigingsleven moeten zijn voor de verspreiding van een beschaafde omgangstaal en cultuur. Ondanks de tegenkanting is het decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (openstellen muziekacademies, e.a.) van de minister van Onderwijs dan ook een lovenswaardig initiatief. “Komt op, broeders, gij allen die tot dezelfde Kerk als wij behoort, en, welke strekking gij ook volget, geniet met ons de communie in den heiligen kelk der Kunst.” (A. Vermeylen)
  Mijns inziens kan men perfect moslim zijn en zich daarnaast inzetten voor het behoud voor de Vlaamse taal en cultuur. In die zin kan het hoofddoekenverbod dan worden gerelativeerd. Men hoeft ook niet per se proberen te verbinden, omdat alles met alles nu eenmaal verbonden is… Neem bv. Albrecht Rodenbach, symbool van de Vlaamse Beweging, de Vlaamse schrijver en dichter die zich nog heeft aangesloten (maar niet gevochten) bij de pauselijke Zoeaven (ontstaan uit de Franco-Belgische Tirailleurs, in 1860 opgericht door een generaal van de Franse Zoeaven, het Franse legeronderdeel ingezet in Frans-Algerije), voor het behoud van de Kerkelijke Staat in de strijd tegen de Risorgimento in Italië (met in 1870 de inname van Rome door de Italianen). Het uniform van het regiment Zuavi pontifici was vrijwel identiek aan dat van de Franse Zoeaven. De eerste Zoeaven waren jonge Kabylische Berbers en tot de onafhankelijkheid van Algerije in 1962 bleef hun uniform behouden! Op enkele details na was enkel het hoofddeksel bij de pauselijke troepen verschillend : een kepie i.p.v. een fez, die te islamitisch werd opgevat voor de katholieke strijders. Vandaar dat men in West-Vlaanderen soms zegt : “Ge loopt er weer bij als ne zoeaaf”.

  • Kadir zegt:

   Ter aanvulling op mijn reactie :
   Tirailleurs is een benaming voor lichte infanteristen, door het Franse leger ingezet in de Franse koloniën. Hun uniform wordt nog gedragen door het 1ste Tirailleur regiment van Épinal wanneer het geschouwd wordt tijdens het militaire defilé op de Franse nationale feestdag (14 juli). Hun voornaamste taak was de bestrijding van de officieren van vijandige troepen met gerichte schoten. Om die reden waren het ook de enige troepen, uitgerust met geweren met getrokken boring, gezien die in tegenstelling tot de standaard wapens voor de linietroepen een hogere trefzekerheid konden bieden. Deze taak duidt ook op een verandering in de moraal : nog tot in de 18e eeuw bestond het officierenkorps bijna uitsluitend uit de adel. Daardoor was er nog een vrij grote samenhang tussen de officierenkorpsen van de verschillende legers. De invoering van de tactiek met Tirailleurs betekende een aanzienlijke bedreiging van dit privilege van de adel.

  • Hans Becu zegt:

   Wie is er tegen het openstellen van kunstacademies voor de zgn. Kansengroepen ? Niemand. In tegendeel, participatie wordt door vele directies en leraars gestimuleerd, en dat is voor de overgrote meerderheid in dit land best o.k. Alleen weet iedereen die het kan weten dat Moslims duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. Jammer, want het is een prachtig middel tot integratie en harmonieus samenleven.

   • Kadir zegt:

    Het beeld dat je hier ophangt van kinderen met een moslimachtergrond stemt niet overeen met de werkelijkheid. Een artikel op Knack.be ter adstructie van mijn bewering : http://www.knack.be/nieuws/belgie/steeds-meer-kinderen-uit-kansengroepen-vinden-weg-naar-deeltijds-kunstonderwijs/article-normal-972061.html. Zelfs indien dat wel het geval was, vormt uw kritiek geen positieve bekrachtiging, maar daarvoor moet je wel iets afweten van operante conditionering. Er zijn trouwens prachtige kinderkoren in moslimlanden zoals Marokko, maar dan in bepaalde muziektradities zoals de Arabisch-Andaloesische, die daar in eer worden gehouden en waar de doorsnee-Vlaming niet zo mee vertrouwd is. Waarom zouden die kinderen op muzikaal vlak hier niet aan hun trekken kunnen komen? Het muziekonderwijs bestaat in moslimlanden evengoed zoals hier en in Casablanca bv. is het er nog volgens ‘l’ancienne méthode’. Zodus? Sorry voor het ongemak, maar ze spreken er Frans.

 8. Hans Becu zegt:

  Aan Eric
  Het feit dat je over mijn voorbeeld Hoste struikelt doet je door de mand vallen. Ik dacht dat je slimmer was dan zeveraar Aghasee.Hoste is een metafoor voor acculturalisatie, niks meer, niks minder. Verder zeg ik een ding : ik ken ook absolute klootzakken van Vlamingen en ik ken heel aardige Moslims. Laten we dat los, dan krijg je Joegoslavië. Ik verzet me tegen de volstrekte onnozelheid, naïviteit en het cultuurrelativisme van links, Maar ook tegen het veralgemenend diaboliseren van rechts. En dat is wat jij doet.

  • Eric zegt:

   Je hebt blijkbaar niet goed gelezen: evenmin als bijvoorbeeld Wilders diaboliseer ik alle moslims. Ik bekijk hun geloof en zeg dat niemand die denkt vanuit dat geloof zich in de westerse samenleving kan integreren. Een geloof als diabolisch ontmaskeren (wat in het geval van de islam zeer eenvoudig is, dat weet u ook), is wat anders dan de mensen die dat geloof aanhangen diaboliseren. Eigenlijk diaboliseren ze zichzelf door een agressief geloof als de islam aan te hangen.
   Het vraagt natuurlijk een fijnzinnige geest om dit te begrijpen.
   En verder: als je eens een goede Vlaamse komiek wilt noemen, neem dan a.u.b. Urbanus, niet die gladde paling van een Hoste.

   • Hans Becu zegt:

    Theoretisch heb je gelijk, maar in de praktijk ligt het anders. Joegoslavië blijft het voorbeeld : mensen die jarenlang elkaars buren waren werden opgejut en gingen elkaar uitmoorden. Waarbij ook de Moslims mee verantwoordelijk waren, voor alle duidelijkheid. Dit risico is enorm, en daarom blijf ik ervoor pleiten voorzichtig te zijn en een upfront confrontatie te vermijden, wat ik elders al heb uiteengezet. Toegegeven : een delicate oefening. Maar als je gaat pleiten voor deportatie zoek je de confrontatie. Dat is echt niet aan de orde. Ik blijf erbij : liever ergernis voor hoofddoekjes en halal dan een burgeroorlog.

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    Hij is inderdaad geweldig. Zelfs zonder ondertitels heb ik goed gelachen. Heerlijk. 🙂
    PS. Die Hoste is een arrogante narcist, hij zet dove mensen op de laatste rij en weigert de tolk op het podium toe te laten. De andere cabaretiers hadden er geen problemen mee. Vraag dat maar eens aan de N-VA politica Helga Stevens, die met hem in de clinch ging. http://www.clint.be/entertainment/geert-hoste-jaagt-dove-politica-de-gordijnen/

   • Eric zegt:

    Geert Hoste is dan ook gepromoveerd tot ambassadeur van Amnesty International Vlaanderen, wat natuurlijk zeer veel zegt over Amnesty International als organisatie (één van de vele door en door corrupte ngo’s die de wereld momenteel telt).

 9. hans BECU zegt:

  kadir. het artikel in knack gaat over kansengroepen, niet over moslims. Je moet maar even Islam en muziek googlen, je weet niet wat je leest. Zeer verontrustend op zijn minst. En die conservatoria in Marokko zijn duidelijk een koloniale erfenis.

  • Kadir zegt:

   De muziekindustrie is cultureel imperialisme. Een voorbeeld is het festivalfenomeen dat van Amerika komt.

   • Hans Becu zegt:

    Komaan zeg. Niks belet Arabieren of Turken of wie dan ook en festival te organiseren. Maar U heeft duidelijk nog niet Islam en muziek, dat ijdel gepraat volgens de Koran, gegoogled. Doen. Misschien levert dat wel de verklaring voor dat zgn. Cultureel imperialisme. Moderne technologie komt haast uitsluitend uit de VS en Europa en Japan : dat zal dan wel technologisch imperialisme zijn. Straks verwijten sommigen ons nog dat we iets uitvinden. En nog iets : waarom rekent U moslims per definitie tot de kansengroepen ? Als vele Moslims ondanks aandringen het DKO niet instappen, is dat onze fout. Slachtofferrol. Wanneer houdt dit eens op ?

  • Kadir zegt:

   Men kan er toch niet om heen dat de Amerikaanse dominantie in de film- en muziekwereld (nog steeds) een feit is. Luister maar naar de radio of kijk naar de TV! Men kan zich daar bij neerleggen (wat de meesten doen) of men kan zich daar tegen verzetten (en bij de harde kern toetreden) :
   “2 million voices, can you hear 2 million voices?
   2 million voices, can you hear 2 million voices?
   2 million voices! 2 million voices shout at the street.
   Can you hear the cry, there is no retreat.
   Look at their mouths, they ‘re open wide.
   Shout for an answer, trying to survice… ”
   (Angelic Upstarts)
   Vroeger waren het streetpunks (zoals Cock Sparrer), skinheads (aanvankelijk apolitiek, later gingen velen bij de National Front) en zwarten (“Inglan is a bitch!”, LKJ) die in grootsteden zoals Londen voor ambras zorgden, tot over het Kanaal op het Europese vasteland (toen er nog geen Eurotunnel was). Sinds de Arabische Lente kwamen ineens massaal protesten uit de Arabische wereld, wat ook hier zijn weerslag vond, hoewel het hier wel al vroeger rommelde : Abou Jahjah in Antwerpen, e.d. Probleem daar : werkloosheid onder de jeugd, een gevolg van de kloof tussen een hoog geboortecijfer en een laag sterftecijfer, demografie dus. D e m o g r a f i e ! En van het een komt het ander… Meer recent nog : asielkamp Calais, enz. Van wie is de song The times they are a-changin’ – heeft 2 jaar geleden nog de Nobelprijs voor Literatuur gekregen?…

 10. Marc Schoeters zegt:

  Beste Trol. Deze keer noem je jezelf dus “Kadir”. De hoeveelste schuilnaam is dat al waaronder je op deze blog zit te trollen? En altijd volgens hetzelfde stramien. Verontruste mensen signaleren vanuit hun eigen dagelijkse ervaringen hoe erg de mistoestanden in dit “multiculturele” – pardon “superdiverse” – land zijn. En dan versmoor jij – als volleerde trol – die bijdragen onder een eindeloze stortvloed van “multiculturele” wissewasjes. Hoe fantastisch de moslim”cultuur” toch is! Hoe in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten de “kunsten” bloeien! Zangkoortjes, muzikantjes en artiestjes – een lawine van namen! Terwijl het daar een culturele woestenij is – al veertien eeuwen – sinds de eerste door Mohammed bevolen moord: die op een Arabische dichteres. En heel jouw stortvloed van “culturele” terzijdes, beste “Kadir” (alias jij en ik weten wel wie), dient maar één doel: bijdragen die tonen hoe erg het met de toenemende islamisering in West-Europa gesteld is onder de mat vegen. En vooral niet ingaan op de naar voor gebrachte concrete feiten. Over imperialisme gesproken! Hé Trol?

  • Kadir zegt:

   Je moet vast iemand verkeerd voor hebben!

   • Christel Van den Maegdenbergh zegt:

    Hoeveel schuilnamen heeft u, “Kadir”? Jan Kniesoor, Ben Chokotoff, …de lijst wordt lang.

 11. Marc Schoeters zegt:

  Ps. Voor de argelozen die hier onder eigen naam en met open vizier hun (gewaardeerde) bijdragen schrijven: “Kadir” is geen toevallig gekozen schuilnaam – hij betekent “Groene” en “Machtige”. De naam dekt dus een duidelijk politiek imperialistisch project. Meer informatie heeft een trollenjager niet nodig.

 12. Hans Becu zegt:

  Eric
  Vermoeide humanist ? Realistische humanist, maar wel humanist. Het is niet omdat je westerling bent dat je een monopolie op moraliteit hebt. Je maakt als rechtse jongen precies dezelfde fout als de linkse moraalridders. Ik denk niet in zwart wit, en ik probeer de nuances te zien. Ik moet niks hebben van doordrammers. Geen linkse, maar ook,geen rechtse. Beide richten rampen aan.

 13. Eric zegt:

  Ziet u niet hoe u zichzelf tegenspreekt: enerzijds vindt u zichzelf een humanist, anderzijds bent u een ethisch relativist, wat zoals we weten tot ontzaglijke rampen leidt. De westerse moraal is inderdaad superieur aan bijvoorbeeld de islam, maar ook aan tal van primitieve culturele tradities. Dat is wat ieder rationeel denkend mens zal bevestigen. Linkse moraalridders zijn ethische relativisten die in hun doorgeslagen humanisme culturen als gelijkwaardig beschouwen. Wat ik zeg is: we moeten tijdelijk volledig afstand nemen van het humanisme waarvan we ten gronde doordrongen zijn, net zoals Churchill hiervan afstand nam toen hij Duitsland liet platgooien en de Amerikanen er afstand van namen toen ze atoombommen op Hirosjima en Nagasaki dropten. De tijdelijke afkeer van het humanisme is een noodzakelijke fase in de handhaving en de ontwikkeling van de westerse beschaving. Zo die stap niet genomen wordt is de westerse beschaving definitief verloren. U wilt de geit en de kool, en eigenlijk uw schone zieltje, sparen. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Denkt u daar maar eens over na.

  • aghasee zegt:

   Peace for our time. München 1938.

  • Hans Becu zegt:

   Ik zeg dat helemaal niet. Ik zeg gewoon : het is niet omdat meneer A Westerling is dat hij moreel hoogstaander is dan B uit een andere cultuur. Dat is een uitspraak over individuen, en niet over hun cultuur, wat dus helemaal niet impliceert dat alle culturen gelijkwaardig zijn. En ik blijf een humanist, ja. Omdat ik, ook al heeft U op verschillende vlakken een punt m.b.t. Bv de Islam, U zie afglijden naar een doordrammerige zwart-wit retoriek zonder nuance. En daar komt oorlog van, altijd. Chrurchill heeft helemaal geen afstand genomen van zijn humanisme. Hij handelde uit wettige zelfverdediging. En hij had beter dan wie ook ingezien dat je op de rhetoriek van mensen moet letten. Zoals je ook op de rhetoriek van Trump moet letten. De islam is voor extreem rechtse autoritaristen een geschenk uit de hemel, en ik herhaal dat daar oorlog van komt. Wat oorlog met mensen doet zie je in Syrië.

   • Eric zegt:

    Onzin. U weet niks over Churchill. De vernietiging van Duitsland, noch de bombardementen op Japan, kwamen uit de nood aan zelfverdediging voort. Het was om die twee landen, die de hele wereld in de gruwelijkste oorlog uit de geschiedenis hadden meegesleept, voorgoed een lesje te leren. Datzelfde zou moeten gebeuren met de islam, die eveneens en voorgoed een lesje nodig heeft: in de nucleaire vernietiging van Mekka zie ik een prima middel daartoe. Enkel een nucleaire first strike kan verdere oorlogen en ellende met de islam voorkomen en ik hoop dat ook Trump dat beseft. Als hij dat niet doet zal het nooit gebeuren en dendert de wereld de afgrond in. Ik herhaal het: u bent een zachte heelmeester en die maken de meest stinkende wonden.

 14. Hans Becu zegt:

  Eric
  Pleiten voor een nucleair bombardement op Mekka is een wereldwijde oorlogsverklaring aan 1.3 moslims. Beseft U eigenlijk nog enigszins wat de gevolgen daarvan zullen zijn ? Mensen die daarvoor pleiten zijn gevaarlijke fanatici, en geen haar beter van de gekken van IS.

  • Eric zegt:

   Dat zou u dus ook over Churchill gezegd hebben? Of over Truman? U begrijpt het echt niet. Met Mekka en de zwarte steen vernietigd is het gedaan met de islam. Over en out. De moslims zouden nog een tijdje vervelend doen, maar dat doen ze nu ook al. Nadien zouden ze gaan beseffen dat ze de strijd om de wereldhegemonie definitief verloren hebben. Ze zouden in een collectieve depressie wegzinken, maar dat zou hen menselijker maken (zoals de bom op Hirosjima de Japanners menselijker maakte).
   Flaubert zei het in 1878 al (en ik ben het volledig met hem eens): “Die aanmatiging de Islam te willen verdedigen (terwijl de Islam op zich iets monsterlijks is) brengt me buiten mezelf. Ik eis in de naam der mensheid dat de Zwarte steen verbrijzeld, het gruis ervan in de wind verstrooid, dat Mekka verwoest en het graf van Mohamed onteerd wordt. Het zou een goede manier zijn om het Fanatisme de moed te doen verliezen”.
   Met schone zieltjes als u komen we geen stap vooruit, integendeel. Samen met alles wat links is tekent u het doodsvonnis van onze beschaving. Eigenlijk bent u geen haar beter dan Merkel, Verhofstadt, Killary Clinton e tutti quanti (wat een prachtige taal toch, dat Italiaans ! Wat een prachtig volk !)

   • Hans Becu zegt:

    Eric
    Moslims zijn mensen, en dat vergeet jij. Hitler vond de Joden geen mensen, maar ongedierte dat je ongestraft mag vernietigen. Dan ben ik maar een onnozele humanist, maar jij een nazi. Er is nog overigens nog nooit iets opgelost met te moorden, en ik vind het onvoorstelbaar dat je zoiets durft te schrijven. En Flaubert bedoelde het metaforisch. Hij wist overigens nog niet wat een kernbom was. En stop je kromredenering. Het is niet omdat ik tegen het bombarderen van Mekka ben, dat ik de Islam verdedig. Ik bestrijd hem met het woord. En ik stop met dit forum. Ik wil best een beetje bakkeleien met Christel VDm of met politiek correcte Ines. Maar niet met nazi.s, of onvoorstelbaar zurige zelfingenomen eikels als Aghasee en andere Kadirs. Het is gewoon niet interessant meer, en bij tijden degoutant. Ajuu.

   • Eric zegt:

    Dus Truman en Churchill waren eveneens nazi’s. Als u in Engeland in de jaren ’30 de dienst had uitgemaakt had u hetzelfde gedaan als Chamberlain en had u zich door de nazi’s voor hun kar laten spannen. U weet niks over Churchill en over Japan, dat blijkt. En ik heb u gezegd dat Mekka vernietigd moet worden. Ik weet niet of er daar veel moslims wonen, maar het zullen er alleszins niet zoveel zijn als in Jemen, dat momenteel door de Saoedi’s platgebombardeerd en uitgehongerd wordt. Ja, en op wat u zegt over Flaubert ga ik helemaal niet in: dat is werkelijk te dom voor woorden.

 15. Christel Van den Maegdenbergh zegt:

  Och mannen met hun spierballengerol.
  Trump (tegen Kim Jong- un) : ” mijn nucleaire knop is groter”.
  Poetin : “we hebben nieuwe supersonische raket die niemand kan stoppen”.
  Becu’tje, ik wil u gerust een gratis doosje Jodiumtabletten toesturen 😉

  • Eric zegt:

   Vandaag staat in DM dat de dreigementen van Trump ertoe geleid hebben dat Kim Jong-un bereid is zijn nucleaire avonturen stop te zetten. Als hij zo verder doet wordt Trump de grootste VS-president sinds Lincoln.

 16. Paul Vanhoovels zegt:

  Christel; mannen hebben meestal meer spierballen. En gewoonlijk wordt dit teveel gecompenseerd door iets minder hersenvolume. Alhoewel er in de reacties van de lezers hier blijkt dat er meer IQ aanwezig is bij de meerderheid van degenen die reageren.
  Trouwens Hans treed ik volledig bij wat hij recent schrijft over de rottigheid uit de zandbak.
  Maar laat mij toe het even over vrouwen te hebben.
  Recent sprak ik er eentje die haar vent was kwijtgeraakt. De tweede al.
  En dat alleen zijn was er te veel aan.
  Maar ik ken haar levenswandel.
  Ik kon het echt niet opbrengen om emphatie te koesteren.
  En ik heb haar ook gezegd dat er voor vrouwen toch geen probleem is om zich verder alleen te voelen. Mannen moeten zich aanmelden op twintig plaatsen en kunnen op negentien afgewezen worden. Zij bekeek mij vragend want schijnaar begreep ze mij niet.
  Ik heb er dan maar doodleuk aan toegevoegd dat ze haar benen maar moet open doen en dat er twintig darren staan aan te schuiven voor een beurt.
  Hopelijk heeft ze mijn visie door. Niet alle vrouwen zijn slim.
  Maar bij mij moeten ze de comedie niet ten top drijven.
  Ik kijk ook bij vrouwen naar de basics.
  Dat is het ongeluk bij de mannen. Zij denken te veel aan andere zaken als het een vrouw betreft.
  Toen ik nog heel jong was betrapte ik mijzelf daar ook op.
  Vrouwen kunnen kiezen maar als ze teveel kiezen gaat mijn lamp branden.

Reacties zijn gesloten.